Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Το Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής είναι ένα ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ερευνητικό και εκπαιδευτικό ίδρυμα. Ιδρύθηκε το 2002 και υπάγεται στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (ΠΕΔΔ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Βασική αποστολή του είναι να καλύπτει τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος ΠΕΔΔ σε θέματα που αφορούν την  ευρωπαϊκή ενοποίηση και πολιτική, να αναπτύσσει προγράμματα διδασκαλίας πάνω σε αυτά τα θέματα, να συνεργάζεται και να ανταλλάσσει επιστημονικές γνώσεις με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, να οργανώνει σεμινάρια, συνέδρια, διαλέξεις και να πραγματοποιεί δημοσιεύσεις και εκδόσεις. Βασικές δράσεις του Εργαστηρίου είναι οι εξής:

  • Διεξαγωγή ερευνών σε θέματα που αφορούν την ευρωπαϊκή ενοποίηση και πολιτική, με έμφαση στο θεσμικό και πολιτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, καθώς και για άλλα ζητήματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.
  • Παροχή πληροφόρησης και αναλύσεων για τα παραπάνω ζητήματα.
  • Οργάνωση θερινού σχολείου πάνω σε επίκαιρα θέματα που αφορούν την ευρωπαϊκή ενοποίηση και πολιτική.
  • Οργάνωση ασκήσεων προσομοίωσης διεθνών οργάνων και οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξοικείωση των φοιτητών με τον τρόπο λειτουργίας των οργάνων.

Από το 2015 έως σήμερα, Διευθύντρια του Εργαστηρίου είναι η Καθηγήτρια Εμμανουέλα Δούση.

Το Εργαστήριο φιλοξένησε το Jean Monnet Module 'Moving the EU Forward' (2015-2018), δράση συγχρηματοδοτούμενη από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Εργαστήριο από τον Μάρτιο του 2019 φιλοξενεί την Έδρα UNESCO για την Κλιματική Διπλωματία.

To Εργαστήριο από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και για τα επόμενα τρία χρόνια θα διαχειρίζεται το Jean Monnet Module 'European Climate Diplomacy', δράση με την υποστήριξη του Προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρείτε μας στο Facebook, στο Twitter και στο LinkedIn

Εγγραφείτε εδώ στο ενημερωτικό μας δελτίο!