Το Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής είναι ένα ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ερευνητικό και εκπαιδευτικό ίδρυμα. Ιδρύθηκε το 2002 και υπάγεται στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Βασική αποστολή του είναι να καλύπτει τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος ΠΕΔΔ σε θέματα που αφορούν την  ευρωπαϊκή ενοποίηση και πολιτική, να αναπτύσσει προγράμματα διδασκαλίας πάνω σε αυτά τα θέματα, να συνεργάζεται και να ανταλλάσσει επιστημονικές γνώσεις με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, να οργανώνει σεμινάρια, συνέδρια, διαλέξεις και να πραγματοποιεί δημοσιεύσεις και εκδόσεις. Για τους σκοπούς αυτούς το Εργαστήριο:

  • Διεξάγει έρευνες σε θέματα που αφορούν την ευρωπαϊκή ενοποίηση και πολιτική, με έμφαση στη ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση, το θεσμικό και πολιτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος.
  • Παρέχει πληροφόρηση και αναλύσεις για τα παραπάνω ζητήματα.
  • Οργανώνει θερινό σχολείο πάνω σε επίκαιρα θέματα που αφορούν την ευρωπαϊκή ενοποίηση και πολιτική.
  • Οργανώνει ασκήσεις προσομοίωσης οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξοικείωση των φοιτητών με τον τρόπο λειτουργίας των οργάνων.
  • Συνεργάζεται με ερευνητικά εργαστήρια και δίκτυα της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
  • Οργανώνει σεμινάρια μεθοδολογίας για υποψήφιους διδάκτορες.

Το Εργαστήριο φιλοξένησε το Jean Monnet Module Moving the EU Forward (2015-2018), δράση συγχρηματοδοτούμενη από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Εργαστήριο από τον Μάρτιο του 2019 φιλοξενεί την Έδρα UNESCO για την Κλιματική Διπλωματία.

To Εργαστήριο από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και για τα επόμενα τρία χρόνια θα διαχειρίζεται το Jean Monnet Module 'European Climate Diplomacy', δράση με την υποστήριξη του Προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 Βρείτε μας στο Facebook, στο Twitter και στο LinkedIn

Εγγραφείτε εδώ στο ενημερωτικό μας δελτίο!