Αρχική σελίδα » Έρευνα » Αρχείο Ερευνητικών Δραστηριοτήτων

Ολοκληρωμένα προγράμματα


Παρακολούθηση των εκθέσεων των διεθνών οργανισμών και της ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας σε ό,τι αφορά την ελληνική οικονομία και τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ

Παρακολούθηση των εκθέσεων των διεθνών οργανισμών και της ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας σε ό,τι αφορά την ελληνική οικονομία και τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ: Μακροοικονομικές πολιτικές και επιδόσεις, Στρατηγική της Λισαβόνας, Στρατηγική «Ευρώπη 2020», διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και ανταγωνιστικότητα, εκπαίδευση, κοινωνική πολιτική, κανονιστικά συστήματα και γραφειοκρατία, ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής, περιφερειακή πολιτική, κοινή αγροτική πολιτική, βιώσιμη ανάπτυξη. Προετοιμασία, επεξεργασία και εκπόνηση συνοπτικών εκθέσεων σε τριμηνιαία βάση και έκδοση μηνιαίου ηλεκτρονικού δελτίου τύπου.

Συντονιστής: Νίκος Κουτσιαράς

Ερευνητική ομάδα: Ζήσης Μανούζας, Σοφία Μιχαλάκη, Χρήστος Τσαπακίδης, Κυριάκος Φιλίνης

Χρηματοδότηση: Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Διάρκεια: 2010-2014

Πληροφορίες: Σοφία Μιχαλάκη, sofmichal@yahoο.gr

 

LISBOAN

Το Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής αποτελεί έναν από τους εταίρους του δικτύου LISBOAN (Linking Interdisciplinary Integration Studies by Broadening the European Academic Network), στο οποίο συμμετέχουν 67 ιδρύματα από όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, καθώς και από την Κροατία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Τουρκία.

Σκοπός του είναι η ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία και την έρευνα σχετικά με την Συνθήκη της Λισαβόνας (2009). Στο πλαίσιο του δικτύου LISBOAN διοργανώνονται σεμινάρια που αποσκοπούν στην ανάλυση του νέου θεσμικού πλαισίου μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας, εκδίδεται το Lisboan Watch με στόχο την ολοκληρωμένη καταγραφή, κατανόηση και βελτίωση της ποιότητας της σχετικής διδασκαλίας και έρευνας και πραγματοποιούνται διαλέξεις και τρία θερινά σχολεία υποψηφίων διδακτόρων με στόχο να εισαγάγουν τους συμμετέχοντες σε μια διαφορετική διδακτική προσέγγιση και να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσιμες για την μελλοντική τους καριέρα. Οι ετήσιες Διασκέψεις και τα βραβεία του δικτύου LISBOAN συμβάλλουν στην εγκαθίδρυση ενός ολοκληρωμένου Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Ερευνητική ομάδα: Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα δια βίου μάθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διάρκεια: 2010-2013

Σχετικά έγγραφα:

LISBOAN Newsletter No1, No2, No3, No4, No5, No6

LISBON WATCH 2011

LISBON WATCH 2012

Πληροφορίες: Δρ. Άννα Βαλλιανάτου, avalianat@pspa.uoa.gr

 

Ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων στα ελληνικά νησιά

Η έρευνα εστιάζει στη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων στα ελληνικά νησιά, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και τις ιδιαιτερότητες των νησιών (Για εκτενέστερη περιγραφή πατήστε εδώ).

Συντονίστρια: Εμμανουέλα Δούση (Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστημίου Αθηνών)

Ερευνητική Ομάδα: Νικόλαος Κομνηνός Χλέπας (Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστημίου Αθηνών), Isabelle Trinquelle( Πανεπιστήμιο Στρασβούργου), Φανή Ξενογιάννη (Περιβαλλοντικός Επιστήμονας)

Συνεργάτες: Ελληνική Κοινότητα Περιβαλλοντικού Δικαίου, Centre de Droit de l'Environnement de l'Université Robert Schuman de Strasbourg (Γαλλία), District of Sicily (Ιταλία)

Διάρκεια: Οκτώβριος 2003- Οκτώβριος 2005

Παραδοτέα: Είναι διαθέσιμα εδώ

 

FORNET (European Foreign Policy Research Network)

Το Εργαστήριο Ευωρπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής μαζί με το Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών και Ερευνών (ΕΚΕΜΕ) συμμετείχαν στο πρόγραμμα FORNET – Δίκτυο έρευνας και διδασκαλίας για την ΚΕΠΠΑ, με συντονιστή το LSE (Λονδίνο), με κοινοτική χρηματοδότηση και οικονομική στήριξη του ελληνικού σκέλους από το ΥΠΕΞ. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, το ΕΕΕΠ και το ΕΚΕΜΕ συνεργάστηκαν σε ό,τι αφορά την έρευνα “CFSP in Regional Perspective: Dialogue, Crisis Management and Conflict Resolution”.

Συντονιστές: Πάνος Καζάκος ( Επίτιμος Καθηγητής, Πανεπιστημίου Αθηνών), Νίκος Φραγκάκης (Πρόεδρος του ΕΚΕΜΕ)

Συνεργάτες: Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών και Ερευνών (ΕΚΕΜΕ)

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διάρκεια: 2003-2005

Παραδοτέα: Ετήσια έκθεση ΚΕΠΠΑ 2004 για την Ελλάδα, Ελληνική συνεισφορά στην ΚΕΠΠΑ και στην πολιτική διαχείρισης κρίσεων, Βάση δεδομένων ΚΕΠΠΑ για την Ελλάδα